Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků, obchodních partnerů, uchazečů o zaměstnání a dalších osob OpenWise Solutions s.r.o.

Tento dokument je účinný dnem zveřejnění 25. 5. 2018. Poslední aktualizace textu proběhla ke dni 19. 10. 2022.

Zpracování osobních údajů z webových formulářů

V souladu se zákonem č. 110/2019 o zpracování osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a s účinností od 25.5.2018 Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), přijímá Uživatel odesláním poptávkových a kontaktních formulářů, které na tomto webu vyplnil, způsob zpracování osobních údajů (kontaktní údaje: telefonní číslo a e-mailová adresa), konkrétně, aby Provozovatel zpracovával jím ve formuláři poskytnuté osobní údaje za účelem přímé nabídky poptávaného zboží/služeb nebo autorizované odpovědi na jeho dotaz nebo za účelem poptávky pracovní pozice a dále tím prohlašuje, že si je plně vědom toho, že takovéto poskytnutí těchto údajů je dobrovolné (o své vlastní vůli). Provozovatel dále prohlašuje, že tyto údaje použije výlučně jen pro své potřeby a účely, ke kterým se vyplněný formulář váže a k tomu, co si v něm sám Uživatel vyžádal nebo odsouhlasil. 

Osobní údaje, které zpracováváme

Naše společnost a její smluvní zpracovatelé zpracovávají, v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování, zejména tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje: jméno, příjmení
 • další identifikační údaje spojené se smluvním vztahem: akademický titul, datum narození, adresa trvalého, případně přechodného bydliště, státní příslušnost, sídlo podnikání, vlastnoruční podpis a elektronický podpis, IČO a číslo bankovního účtu
 • kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa
 • elektronické údaje: IP adresa, cookies, lokační údaje zařízení užívaného uživatelem, identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Naše společnost může v rámci realizace obchodních a projektových zakázek vaše osobní údaje v rámci jejich zpracování v odůvodněných případech zpřístupnit svým zaměstnancům, smluvním partnerům v pozici zpracovatele osobních údajů, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje jsou námi zpracovávány manuálně i automatizovaně, nicméně při automatizovaném zpracování vašich údajů nepoužíváme automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na vaše práva.

Zpracování osobních údajů mohou pro nás realizovat pouze prověření zpracovatelé či další zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů nebo na základě jiného právního aktu, který ale musí garantovat srovnatelné organizačně-technické zabezpečení osobních údajů, které je nastaveno v naší společnosti.

V případě, kdy jsou do zpracování osobních údajů zapojeni zpracovatelé či další zpracovatelé jsou tito povinni používat předmětné osobní údaje výhradně k těm účelům, ke kterým jim byly předány, přičemž mají zakázáno tyto osobní údaje předávat bez souhlasu naší společnosti, jakožto správce osobních údajů, dalším subjektům. 

Kategorie zpracovatele (Činnost):

 • Firemní dobrovolnictví (Realizace firemního dobrovolnictví zaměřeného na pomoc jednotlivcům i konkrétním projektům)
 • Personální agentury (Zajištění náboru a výběru vhodných uchazečů o zaměstnání)
 • Poskytovatel IT služeb a dodavatel software (Vývoj a údržba relevantních IT systémů, webových stránek, systémů pro elektronickou realizaci valných hromad, správu a fungování elektromobility apod.)
 • Účetnictví (Ekonomické poradenství a vedení účetnictví)
 • Vymáhání pohledávek (Provádění vymáhání pohledávek naší společnosti)
 • Poskytovatel právních služeb a poradenství (Poskytování právních služeb a poradenství)

Vaše osobní údaje mohou být předány také třetím subjektům, které jsou oprávněni získat takovéto osobní údaje. Jedná se například o daňové, správní či regulační orgány. 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje dotčených osob zpracovává společnost pouze po dobu nezbytně nutnou s ohledem na účely jejich zpracování, není-li ji doba zpracování uložena zákonem. Odpovědné osoby pověřené společností průběžně posuzují, zda potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel nadále trvá. Zjistí-li společnost, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikviduje.

Interně společnost, ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů, vyhodnotila obvyklou dobu využitelnosti osobních údajů. Po jejím uplynutí společnost zvlášť pečlivě posuzuje potřebu zpracovávat příslušné osobní údaje pro daný účel. V této souvislosti platí, že osobní údaje zpracovávané pro účely:

 • plnění smlouvy zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem; poté jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti (10) let;
 • vzájemného informování subjektů kooperujících v rámci subdodavatelského vztahu jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu; poté jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti (10) let;
 • nabízení produktů a služeb zpracovává společnost po dobu trvání smluvního vztahu; poté jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti (10) let; dochází-li v této souvislosti k předávání osobních údajů třetím osobám, určuje společnost dobu zpracování třetí osobou v souladu s platnou právní úpravou a pravidly uvedenými v této informaci;
 • péče o zákazníky zpracovává společnost po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem; poté jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti (10) let.

Cookies a další zpracování v digitálním prostředí

Na webových stránkách naší společnosti fungují cookies, které využíváme. Aby se mohly webové stránky správně zobrazovat, potřebujeme sbírat tzv. technické cookies. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme váš souhlas a je pouze na vás, zda nám svůj souhlas udělíte, případně v jakém rozsahu. Rozsah oprávnění pro sběr cookies můžete nastavit prostřednictvím tzv. „Cookie bota“, který se zobrazuje na příslušné webové stránce. Zde také naleznete podrobné informace k souborům cookies. 

Podle toho, zda a v jakém rozsahu nám svůj souhlas udělíte, pak můžeme cookies případně využít k personalizaci obsahu a analýze návštěvnosti webových stránek naší společnosti. Informace o tom, jak náš web používáte pak můžeme sdílet se svými partnery pro sociální média a analýzy. Partneři tyto údaje mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v souvislosti s tím, že používáte také jejich služby. Pro soubory cookies jsou využívány služby společnosti Google Inc., která sídlí mimo území států EU, a to v USA.

Vaše práva k zajištění ochrany osobních údajů

Naše společnost usiluje o transparentní a korektní zpracování vašich osobních údajů a zajištění jejich náležité ochrany, vždy v souladu s příslušnými právními předpisy. Abychom vás ujistili o našem odpovědném přístupu ke zpracování vašich údajů, jsme připraveni rychle a profesionálně reagovat na vaše oprávněné požadavky, kterými si můžete ověřit naši odpovědnost při zpracování vašich údajů a případně nám pomoci napravit nedostatky, pokud se v této činnosti výjimečně vyskytnou. 

 • Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat.
 • Máte právo od nás jako správce údajů požadovat přístup ke svým osobním údajům a podrobnější informace o jejich zpracování.
 • Máte právo od nás požadovat opravu vašich nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
 • Máte právo nás požádat o poskytnutí vašich osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu, umožňujícím jejich předání jinému správci, pokud jsme je získali na základě vašeho souhlasu nebo v souvislosti s uzavíráním a plněním smlouvy, a jsou zpracovány automatizovaně.
 • Máte právo podat námitku týkající se zpracování některých nebo všech vašich osobních údajů.
 • Máte právo nás požádat o výmaz vašich osobních údajů, pokud již nemáme žádný právní důvod pro jejich další zpracování.
 • Máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Kontakt

Pokud máte žádost nebo stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo dotaz na osobu zodpovědnou za zpracování osobních údajů v naší společnosti, kontaktujte nás prostřednictvím emailové adresy gdpr@openwise.cz. Na vaše žádosti, dotazy nebo stížnosti odpovíme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od jejich doručení. Pokud bychom z důvodu složitosti řešení vaší žádosti nebo vysokého počtu žádostí dalších osob nedokázali vaši žádost vypořádat včas, budeme vás informovat o potřebném prodloužení lhůty.

Kontaktní údaje správce jsou následující – adresa elektronické pošty gdpr@openwise.cz.